انواع سرطان

 

Astrocytomas, Childhood

آستروسیتوم – اطفال
آستروسیتوم اطفال بیماری است که در آن سلول‌های خوش‌خیم (غیرسرطانی) و بدخیم (سرطانی) در بافت مغز ایجاد می‌شود.

 hildhood astrocytoma is a disease in which benign (noncancer) or malignant (cancer) cells form in the tissues of the brain.

 

 

 


Ependymoma
اپاندیموم
اپاندیموم نوعی تومور مغزی است که در سلول‌های پوشاننده کانال مرکزی نخاع ( فضای حاوی مایع در ستون مهره‌ها) یا بطن‌های مغزی (فضای حاوی مایع در مغز) ایجاد می‌شود. اپاندیموم همچنین در شبکه کوروئید (بافتی در بطن‌های مغزی که مایع مغزی نخاعی را تولید می‌کند) نیز دیده می‌شود. به آن تومور اپاندیمال هم می‌گویند.
ependymoma (eh-PEN-dih-MOH-muh) A type of brain tumor that begins in cells lining the spinal cord central canal (fluid-filled space down the center) or the ventricles (fluid-filled spaces of the brain). Ependymomas may also form in the choroid plexus (tissue in the ventricles that makes cerebrospinal fluid). Also called ependymal tumor.
 

Myeloproliferative Disorders
اختلالات میلوپرولیفراتیو
اختلالات میلوپرولیفراتیو گروهی از بدخیمی‌های خونی با رشد آهسته شامل لوسمی میلوژنیک مزمن است که در آن تعداد زیادی سلول‌های قرمز، سلول‌های سفید و پلاکت غیرطبیعی تولید شده و در مغز استخوان و خون محیطی پخش می‌شود.
myeloproliferative disorder (MY-eh-loh-pruh-LIH-feh-RUH-tiv dis-OR-der) A group of slow growing blood cancers, including chronic myelogenous leukemia, in which large numbers of abnormal red blood cells, white blood cells, or platelets grow and spread in the bone marrow and the peripheral blood.
 

 
اوستئوسارکوم
نوعی از سرطان که معمولاً استخوان‌های بلند دست وپا را درگیر می‌کند. این سرطان بیشتر در افراد جوان به‌وجود می‌آید و در مردان بیشتر از زنان دیده می‌شود. به آن سارکوم اوستئوژنیک هم می‌گویند.
A cancer of the bone that usually affects the large bones of the arm or leg. It occurs most commonly in young people and affects more males than females. Also called osteogenic sarcoma.
 

(Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST
تومور استرومال دستگاه گوارش
تومور استرومای دستگاه گوارش معمولاً در سلول‌های دیواره دستگاه گوارش بروز می‌کند. این تومورها می‌تواند خوش‌خیم یا بدخیم باشد. به آن GIST هم می‌گویند.
gastrointestinal stromal tumor (GAS-troh-in-TES-tih-nul STROH-mul TOO-mer) A type of tumor that usually begins in cells in the wall of the gastrointestinal tract. It can be benign or malignant. Also called GIST.
 

Ovarian Low Malignant Potential Tumor
تومور بالقوه تخمدان با درجه بدخیمی کم
تومور بالقوه تخمدان با درجه بدخیمی کم وضعیتی است که در آن سلول‌هایی قابل تبدیل به سرطان در لایه نازک بافت پوشش تخمدان ( غده تناسلی زن که تخمک را ایجاد می‌کند) دیده می‌شود. در این بیماری سلول‌های تومور به‌ندرت خارج از تخمدان گسترش می‌یابد. به آن تومور بدخیم مرزی تخمدان هم می‌گویند.
ovarian low malignant potential tumor (oh-VAYR-ee-un...muh-LIG-nunt poh-TEN-shul TOO-mer) A condition in which cells that may become cancer form in the thin layer of tissue that covers an ovary (female reproductive gland in which eggs are made). In this condition, tumor cells rarely spread outside of the ovary. Also called ovarian borderline malignant tumor.
 

Brain Tumor, Central Nervous System Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor, Childhood
تومور تراتوئید/رابدوئید غیرتیپیک دستگاه اعصاب مرکزی
بیماری که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی ) در بافت مغز ایجاد می‌شود.
Central nervous system atypical teratoid/rhabdoid tumor is a disease in which malignant (cancer) cells form in the tissues of the brain.
 

Gestational Trophoblastic Tumor

تومور تروفوبلاستیک حاملگی

تومور تروفوبلاستیک حاملگی شامل مجموعه‌ای از تومورها است که از سلول‌های تروفوبلاستیک و پس از بارور شدن تخمک توسط اسپرم به‌وجود می‌آید. ( این سلول‌ها موجب اتصال جنین به رحم و ایجاد جفت می‌شود). دو نوع عمده تومورهای تروفوبلاستیک شامل مول هیداتیفرم و کوریوکارسینوم است. به آن بیماری تروفوبلاستیک حاملگی هم می‌گویند.
gestational trophoblastic tumor (jeh-STAY-shuh-nul troh-fuh-BLAS-tik TOO-mer) Any of a group of tumors that develops from trophoblastic cells (cells that help an embryo attach to the uterus and help form the placenta) after fertilization of an egg by a sperm. The two main types of gestational trophoblastic tumors are hydatidiform mole and choriocarcinoma. Also called gestational trophoblastic disease.
 

Brain Tumor, Central Nervous System Embryonal Tumors, Childhood
تومور جنینی سیستم اعصاب مرکزی
تومور جنینی سیستم اعصاب مرکزی در سلول‌های جنین در مغز و طناب نخاعی ایجاد می‌شود.
Central nervous system embryonal tumors begin in embryonic (fetal) cells in the brain and spinal cord.
 

Ovarian Germ Cell Tumor
تومور ژرم سل تخمدان
تومور ژرم سل تخمدان توده بافت غیرطبیعی در سلول‌های زایای تخمدان (غده تناسلی زن که تخمک را ایجاد می‌کند) است. این تومورها بیشتر در زنان و دختران جوان ایجاد شده، معمولاً فقط یک تخمدان را درگیر کرده و می‌تواند خوش‌خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) باشد. شایع‌ترین تومور ژرم سل تخمدان، دیس ژرمینوما است.
ovarian germ cell tumor (oh-VAYR-ee-un jerm sel TOO-mer) An abnormal mass of tissue that forms in germ (egg) cells in the ovary (female reproductive gland in which the eggs are formed). These tumors usually occur in teenage girls or young women, usually affect just one ovary, and can be benign (not cancer) or malignant (cancer). The most common ovarian germ cell tumor is called dysgerminoma.
 

Extracranial Germ Cell Tumor, Childhood
تومور ‍‍ژرم سل خارج جمجمه ای
تومور ژرم سل خارج جمجمه‌ای اطفال، سرطان نادر سلول‌های زایای بیضه یا تخمدان یا سلول‌های زایایی که به نواحی دیگر بدن غیر از مغز منتقل شده است (مانند قفسه سینه و شکم) می‌باشد. ژرم سل‌ها سلول‌های زایایی هستند که در مرد به اسپرم و در زن به تخمک تبدیل می‌شود.
extracranial germ cell tumor (EK-struh-KRAY-nee-ul jerm sel TOO-mer) A rare cancer that forms in germ cells in the testicle or ovary, or in germ cells that have traveled to areas of the body other than the brain (such as the chest, abdomen, or tailbone). Germ cells are reproductive cells that develop into sperm in males and eggs in females
 

Extragonadal Germ Cell Tumor
تومور ژرم سل خارج غدد جنسی
تومور ژرم سل خارج غدد جنسی، سرطان نادر سلول‌های زایا در خارج از بیضه و تخمدان است (مانند مغز، قفسه سینه وشکم). ژرم سل‌ها سلول‌های زایایی هستند که در مرد به اسپرم و در زن به تخمک تبدیل می‌شود.
extragonadal germ cell tumor (EK-struh-goh-NA-dul jerm sel TOO-mer) A rare cancer that develops in germ cells that are found in areas of the body other than the ovary or testicle (such as the brain, chest, abdomen, or tailbone). Germ cells are reproductive cells that develop into sperm in males and eggs in females.
 

(Islet Cell Tumors (Endocrine Pancreas
تومور سلول های جزیره ای پانکراس
تومور سلول‌های جزیره‌ای توده سلول‌های غیرطبیعی در بافت درون ریز (تولید کننده هورمون) پانکراس است. تومور سلول جزیره‌ای ممکن است خوش‌خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) باشد.
islet cell tumor (I-let sel TOO-mer) A mass of abnormal cells that forms in the endocrine (hormone-producing) tissues of the pancreas. Islet cell tumors may be benign (not cancer) or malignant (cancer).
 

Adrenal Gland Tumor
تومور غده فوق کلیه
غده فوق کلیوی، غده کوچکی است که هورمون استروئید، آدرنالین و نورآدرنالین تولید می‌کند. این هورمون‌ها در تنظیم ضربان مغز، فشار خون و سایر فعالیت‌های مهم بدن نقش دارند. دو غده فوق کلیه بالای هر کلیه وجود دارد. به آن غده آدرنال هم می‌گویند.
adrenal gland (uh-DREE-nul...) A small gland that makes steroid hormones, adrenaline, and noradrenaline. These hormones help control heart rate, blood pressure, and other important body functions. There are two adrenal glands, one on top of each kidney. Also called suprarenal gland.
 

Conic Myeloproliferative Disorders
تومور غده فوق کلیوی
غده فوق کلیوی، غده کوچکی است که هورمون استروئید، آدرنالین و نورآدرنالین تولید می‌کند. این هورمون‌ها در تنظیم ضربان مغز، فشار خون و سایر فعالیت‌های مهم بدن نقش دارند. دو غده فوق کلیه بالای هر کلیه وجود دارد. به آن غده آدرنال هم می‌گویند.
Myeloproliferative disorders: A group of slow growing blood cancers, including chronic myelogenous leukemia, in which large numbers of abnormal red blood cells, white blood cells, or platelets grow and spread in the bone marrow and the peripheral blood.
 
http://www.ncii.ir

 

 

 

1 نظر

  1. https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-generique-pharmacie-rembourse/https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-generique-pharmacie-rembourse/says:

    Great article.